LITERA PRAWA

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U 2005 Nr 236 poz. 2008) oraz w związku z uchwałą Nr C/1011/06 Rady Miasta Krakowa w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków – Rozdział 8, właściciel nieruchomości (użytkownik, posiadacz, inne podmioty nią władające) są obowiązani w okresie od 20 marca do 20 kwietnia oraz od 15 października do 15 listopada do przeprowadzenia corocznej deratyzacji.

Natomiast zgodnie z art. 5 pkt 1 Rozdz. IIRozporzadzenia ( WE ) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych przedsiębiorstwa sektora spożywczego (producenci, przetwórstwo, handel, gastronomia itp) opracowują, wykonują i utrzymują stałą procedurę lub procedury na podstawie zasad HACCP.

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
(Dz. U. Nr 63, poz. 634)
2. Ustawa z dnia 30 października 2003r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 208, poz. 2020)
3. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych
(Dz. U. Nr 11,poz. 84)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628)
5. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
(Dz. U. Nr 63, poz.638)

Rozporządzenia:

1. Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji
(Dz.U. Nr 120, poz. 1259)
2. Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze
(Dz. U. Nr 104, poz. 1096)
3. Obwieszczenie Min. Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej w spr. Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
4. Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie warunków sanitarnych i higienicznych w obrocie środkami spożywczymi sprzedawanymi luzem, łatwo psującymi się dietetycznymi środkami spożywczymi, sypkimi i nieopakowanymi środkami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi środkami spożywczymi
(Dz. U. Nr 234, poz. 1976
§6 pkt 3- zabezp. przed szkodnikami
§16 pkt 3- zabezp. przed szkodnikami
5. Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r.w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności
(Dz. U. z 2003 r. Nr 21, poz. 179)
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r.w sprawie szczegółowego zakresu i metod wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji w zakładach produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu
§3 pkt 1e – zabezp. przed szkodnikami