O FIRMIE

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność przedstawić państwu ofertę naszej Firmy, świadczącej usługi z zakresu szeroko pojmowanej ochrony przed szkodnikami (dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji, deodoryzacji, ochrony przed zagrożeniami sanitarnymi). Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku w swojej działalności kładziemy nacisk na zaangażowanie całego zespołu, skuteczność i bezpieczeństwo. Prowadzimy także prace wysokościowe.

Nasz zespół stanowią pracownicy, którzy wiedzę, umiejętności i doświadczenie nabywali, zajmując się tematyką dezynsekcji, deratyzacji, dezynfekcji, deodoryzacji, fumigacji zgodnie z unijnymi wymogami systemu HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), a także zasad GHP (Zasady Dobrej Praktyki Higieny) oraz GMP (Zasady Dobrej Praktyki Produkcji).

Dostosowując się do ciągłych zmian otoczenia, kładziemy duży nacisk na podnoszenie swoich kwalifikacji w odniesieniu zarówno do techników wykonujących usługi, jak również pracowników biurowych, będących często pierwszym ogniwem naszej współpracy.

Pozostajemy w stałym kontakcie z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, firmami świadczącymi usługi z zakresu Dezynsekcji, Deratyzacji, Dezynfekcji oraz hurtowniami środków do Dezynsekcji, Deratyzacji, Dezynfekcji, co daje nam możliwość stosowania preparatów wysokiej jakości przy konkurencyjnych cenach.

Proponując Państwu NOWĄ JAKOŚĆ USŁUG zapewniamy o naszym zaangażowaniu, dyspozycyjności, profesjonalizmie, a nader wszystko skuteczności. Zapewniamy pełną dokumentację (zakresy prac i kontroli, schematy i plany, protokoły powykonawcze, instrukcje postępowania, itd.), monitoring, służymy doradztwem z zakresu profilaktyki.

Nasze działania opieramy na rozpaznaniu zagrożeń i dostosowaniu optymalnych dla Państwa rozwiązań. Metody dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji, deodoryzacji dobieramy indywidulanie do potrzeb.

DDD Action posiada polisę ubezpieczeniową – do wglądu podczas spotkania lub w biurze firmy.

USŁUGI

Dezynsekcja

Dezynsekcja

Zwalczanie owadów biegających (prusaki, karaluchy, pchły, mrówki faraona, rybiki, gryzki, pluskwy i inne),
Zwalczanie owadów latających (muchy, komary, meszki, osy, szerszenie, mkliki i inne),
Zwalczanie szkodników magazynowych (wołek, spichrzel, trojszyk, strąkowiec, mkliki, omacnice i inne),
Dezynsekcja obiektów inwentarskich

Pozwolenie na stosowanie ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
Do najczęściej stosowanych metod zaliczamy dezynsekcję opryskową.

Firma nie odpowiada za zabrudzenia, zacieki, plamy wynikające z wykonania usługi opryskowej.
Usługa wykonana na odpowiedzialność klienta.
Deratyzacja

Deratyzacja

Zwalczanie gryzoni (szczury, myszy),
Wypłaszanie kun

Dezynfekcja

Dezynfekcja

– Dezynfekcja pomieszczeń po zmarłych,
– Dezynfekcja pomieszczeń po zalaniu,
– Dezynfekcja obiektów kwaterunkowych (materace, pokoje hotelowe i inne),
– Odkażanie pomieszczeń, środków transportu, śmietników itp. (bakterie, wirusy, wirus HIV, grzyby i inne)

 

Dezodoryzacja

Dezodoryzacja

– Usuwanie przykrych zapachów (powstałych na skutek pożaru, po zmarłym, rozkładających się nieczystościach i pozostałościach organicznych, tytoniu, przepracowanych olejów, wilgoci itp.),
– Odświeżanie pomieszczeń

GHP

GHP

GHP – Dobra Praktyka Higieniczna, to wykonywanie wszystkich czynności zarówno w produkcji, jak i w obrocie środkami spożywczymi, z zachowaniem warunków zapewniających im właściwą jakość zdrowotną.

Wdrażanie zasad GHP w zakładach produkcji żywności nie jest już kwestią dobrowolności lecz konieczności. Harmonizacja polskiego ustawodawstwa żywnościowego z prawem UE(dyrektywa 93/43 EEC) nałożyła na Ministra Zdrowia obowiązek wydania przepisów w sprawie warunków sanitarnych, oraz zasad przestrzegania higieny w produkcji i obrocie środkami spożywczymi – GHP.

GMP

GMP

GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna jest to podstawowy, bardzo istotny system. Kodeks GMP zawiera listę zaleceń które producent, dystrybutor, sprzedawca żywności musi spełniać aby realizować ogólne przepisy obowiązujące w danym kraju. GMP to zwykle kombinacja procedur i zasad kontroli, zapewniającej, że wytworzone produkty spełniają określone wymagania jakościowe.
Współczesne wymagania GMP dotyczą:

– budynków i ich otoczenia,
– jakości wody i produktów spożywczych,
– maszyn i urządzeń,
zwalczania i monitorowania szkodników,

– procesów produkcyjnych i przetwórczych,
– higieny, personelu, mieszkańców, pomieszczeń, surowców itp.,
– gromadzenia i przechowywania odpadów.
Zwalczanie i monitorowanie szkodników sanitarnych następuje poprzez dezynsekcję, dezynfekcję oraz deratyzację.

Zabezpieczenia przed ptakami

Zabezpieczenia przed ptakami

– Montaż kolców,
– Montaż poręczy i ruchomych prętów,
– Montaż siatek ochronnych
Parapety, gzymsy, fasady, rynny, balkony – zabezpieczenia przeciwko siadaniu i gnieżdżeniu się PTAKÓW.
Przy dużych wysokościach i ciężkim dostępie stosujemy techniki alpinistyczne.

Sprzątanie piwnic, strychów itp.

Sprzątanie piwnic, strychów itp.

W ślad za potrzebą rynku realizujemy zlecenia polegające na sprzątaniu trudno dostępnych pomieszczeń. Dysponując odpowiednim sprzętem technicznym i elektronarzędziami sprzątamy poddasza, piwnice, szyby, pomieszczenia techniczne i przemysłowe.

Posiadając osprzęt zabezpieczający drogi oddechowe oraz odzież ochronną jesteśmy w stanie ingerować w środowisko niedostępne dla pozostałych użytkowników.

Zamgławianie

Zamgławianie

– Zabiegi higieniczno sanitarne polegające na dezynsekcji i dezynfekcji zakładów hodowli drobiu, ferm trzody chlewnej, obór dla bydła, zakładów uboju, schronisk dla zwierząt, zakładów produkcyjnych, przetwórstwa rolno – spożywczego, ogrodnictwa szklarniowego, pieczarkarni i innych przy wykorzystaniu środków ochrony roślin i wytwornic aerozolowych gorących lub zimnych;
– Wyjątkowa zdolność penetracji użytego środka,
– Dokładne pokrycie powierzchni,
– Trwałość osadu

HACCP

Szanowni Państwo,

Dostosowując zakres usług do potrzeb rynku, jak również wymogów służb sanitarnych harmonizujących polskie ustawodawstwo z prawem UE, OFERUJEMY wprowadzanie do zakładów systemów zabezpieczeń przed szkodnikami i ich monitoringu zgodnie z systemem HACCP oraz zasadami GHP (Zasady Dobrej Praktyki Higieny) i GMP (Zasady Dobrej Praktyki Produkcji).

HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli)

ETAP I:

1. Identyfikujemy i oceniamy zagrożenia przed szkodnikami,
2. Rozpoznajemy krytyczne punkty kontrolne w jakich pojawić się może zagrożenie celem jego zwalczenia,
3. Dla każdego punktu kontrolnego ustalamy i podejmujemy zakres działań:
– montaż i oznakowanie stacji deratyzacyjnych na zewnątrz,
– montaż i oznakowanie pułapek monitorujących owady biegające,
– montaż i oznakowanie pułapek monitorujących owady latające,
– montaż lamp owadobójczych,
– założenie siatek przeciw owadom

Dla każdego punktu kontrolnego określamy limity akceptowalne i nieakceptowalne.

ETAP II

4. Wprowadzamy system monitoringu punktów kontrolnych:
– kontrola stacji deratyzacyjnych,
– wymiana preparatów deratyzacyjnych,
– kontrola i wymiana pułapek monitorujących owady biegające,
– kontrola i wymiana pułapek monitorujących owady latające
5. Podejmujemy działania korygujące w sytuacji osiągnięcia limitów nieakceptowalnych:
– dezynsekcja opryskowa,
– dezynfekcja,
– deratyzacja,
– zamgławianie,
– działania higieniczne, mechaniczne, chemiczne

Przykładowy plan zwalczania i monitoringu szkodników wraz ze stosowną dokumentacją do wglądu w siedzibie firmy – zapraszamy!

Zapewniamy przygotowanie i prowadzenie rzetelnej dokumentacji, jej systematyczne uzupełnianie i sporządzanie protokołów wymaganych przez służby sanitarne (sanepid) oraz audytorów zewnętrznych – przykładowy zbiór dokumentacji dla zakładu z wdrożonym systemem HACCP i sposób jej prowadzenia do wglądu podczas umówionego spotkania.

SZKODNIKI

Prusaki

Prusaki

Żółtobrązowe, nogi i czułki jaśniejsze. Aktywne głównie nocą. Sprawne, poruszają się nawet po pionowych płaszczyznach. Zjadają zarówno pokarm pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Zanieczyszczają produkty żywnościowe odchodami i pancerzami, przenoszą wiele chorobotwórczych drobnoustrojów: bakterii, wirusów, grzybów, pierwotniaków. Mogą powodować alergie.

Karaluchy

Karaluchy

Krępa budowa ciała, ciemnobrązowy (prawie czarny). Wszystkożerne. Poruszają się tylko po płaszczyznach poziomych. Niszczą i zanieczyszczają żywność, przenoszą choroby wirusowe, bakteryjne. Są nosicielami pasożytów jelitowych.

Szczury i myszy

Szczury i myszy

Niszczą pokarm, zanieczyszczają go moczem i kałem, powodują szkody gospodarcze, stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka poprzez przenoszenie zarazków oraz pasożytów powodujących groźne choroby.

Mrówki faraonki

Mrówki faraonki

Wszystkożerne, występują w masarniach, piekarniach, mieszkaniach itp. Prowadzą społeczny tryb życia, jaja składają samice-królowe. Niszczą żywność, powodują alergie. Mogą przenosić chorobotwórcze bakterie i inne mikroorganizmy.

Pluskwy

Pluskwy

Spłaszczone, ciemnobrązowe ciało. Atakują głównie w nocy, nakłuwając skórę i ssąc krew. Wydzielina powoduje po jakimś czasie podrażnienia i pieczenie. Pojawiają się pęcherze, ich rozdrapywanie powodować może zmiany chorobowe skóry.

Pchły

Pchły

Pasożyty zewnętrzne. Odżywiają się krwią żywicieli. Przenoszą patogeny pomiędzy zwierzętami dzikimi, domowymi a człowiekiem. Rozpowszechniają choroby, mogą być przejściowymi żywicielami niektórych tasiemców. Powodują krwawienia, zapalenia skóry, infekcje.

Komary, Meszki

Komary, Meszki

Atakują ludzi i zwierzęta. Ukłucia mogą powodować zmiany skórne, swędzenie, obrzęki itp. Sporadycznie przenoszą groźne choroby.

Muchy

Muchy

Występują w pomieszczeniach gospodarczych, hodowlanych i mieszkalnych, w pobliżu śmietników i gnojowników, wszędzie gdzie resztki jedzenia nie są zabezpieczone. Zanieczyszczają jedzenie i produkty żywnościowe powodując zakażenia człowieka i zatrucia pokarmowe. Przenoszą choroby zakaźne, schorzenia grzybicze i pasożytnicze.

Trojszyk

Trojszyk

Rodzaj owadów rozpowszechniony głównie w krajach klimatu tropikalnego i subtropikalnego, rzadziej spotykany w strefie umiarkowanej.
Najpospolitszym przedstawicielem jest trojszyk ulec (Tribolium confusum), który wyglądem i ubarwieniem przypomina mącznika młynarka, jest jednak znacznie mniejszy, osiąga 3-4 mm długości. Ma brunatne ubarwienie ciała, larwy są białawe, zarówno one, jak i owady dorosłe żywią się zbożem i produktami zbożowymi, suszem roślinnym, a także czekoladą.

Strąkowiec Chiński

Strąkowiec Chiński

Chrząszcz barwy czerwonej z bardzo zmiennym deseniem jasnych plamek. Na pokrywach jasne plamy tworzą poprzeczne pasy, długość pokryw jest równa ich szerokości. Głowa czarna, czułki żółtawe u samców grzebieniaste, u samic głęboko piłkowane. Bywa przywożony do naszego kraju z nasionami roślin motylkowych, jednak ze względu na nasz klimat nie rozwija się.

Rybik cukrowy

Rybik cukrowy

Srebrzysty, około centymetrowej długości bezskrzydły owad z rzędu szczeciogonków (Thysanura). Najczęściej spotykany w domach, piekarniach i innych ciepłych pomieszczeniach w których może znaleźć pożywienie. Rybik ożywia się ciemność. Prowadzi nocny tryb życia. Często można spotkać go w łazience. Zjedzą praktycznie wszystko. Mają zdolność trawienia celulozy, zjadają kleje organiczne, resztki ze stołu, a także martwe i półmartwe owady.

Mklik mączny

Mklik mączny

Jest motylem nocnym o rozpiętości skrzydeł do 25 mm i ciele długości około 14 mm. Przednie skrzydła są szare z dwoma charakterystycznymi ciemnymi zygzakowatymi liniami w części nasadowej i wierzchołkowej. Motyle nie pobierają pokarmu. Szkodliwe są larwy – gąsienice, które przędą przez całe życie lepkie, jedwabne nici, którymi zlepiają w grudki ziarno, na którym żerują. Usunięcie splotów przędzy jest trudne i powoduje dodatkowe straty. Larwy żerują zwykle tylko w wierzchniej warstwie w oprzędach.

JAK DO NAS DOJECHAĆ?